top of page

Med vores nyhedsmail får du relevant markedsinfo, branchenyt, lukkedage, produktnyheder og sæsoninfo.

With our news email you get relevant market info, industry news, closing days, product news and season info.

Thanks! Message sent.

Alle vores kunder får sin personlige konsulent. Om du haver en, før vedkommende op her, så sørger vores it-afdeling at du kommer på rigtig liste. Ved at sende dette skema, godkenner du at FSG Foods APS får lov til at sende dig vores faste ugentlige nyhedsmail.

All our customers receive their own personal consultant. If you have one assigned, please refer above, our IT department ensures that you appear on the correct list. By sending this form, you agree that FSG Foods APS is allowed to send you our regular weekly news email.

Missing out on something?
Går du glip af noget?

Oplysning om behandling af persondata hos FSG Foods

FSG Foods tager som dataansvarlig beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt.

Når vi behandler dine personoplysninger, har vi har vedtaget denne persondatapolitik for at fortælle om hvilke oplysninger vi indsamler om dig, og hvad vi bruger dem til. Vi informerer også om retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger og om de rettigheder, du har. Samtidig sikrer vi, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger om dig er FSG Foods. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kontakter os nederst i dette dokument.

Vi indsamler, behandler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

 

Vi indsamler og anvender oplysninger om dit navn, din adresse, telefon nr., e-mailadresse til anvendelse til følgende formål:

 

Opfyldelse af samarbejde / kontrakt og markedsføring i form af nyhedsbrev.

 

Retsgrundlaget for denne behandling er Databeskyttelsesforordnings art. 6, stk. 1 litra b

 

Vi anvender også dit navn og e-mail for i øvrigt at kunne komme i kontakt med dig.

 

Vi videregiver kun dine oplysninger i disse tilfælde

Dine personoplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og behandler kun data efter vores instruks. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen og er underlagt tavshedspligt. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre vi ved lov eller myndighedspålæg måtte blive forpligtet hertil, eller vi har aftalt det med dig.

 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling. Dokumentations og opbevaringskrav efter regnskabsloven indebærer, at vi skal gemme eventuelle oplysninger om økonomiske transaktioner i 5 år.

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at gå tabt eller blive ændret, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig, herunder:  

 • Ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig

 • Ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til anmodning om at få slettet oplysninger om dig

 • Ret til i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 • Ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

 • Ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Har du spørgsmål?

 

Har du spørgsmål vedrørende vores behandling af dine persondata, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder kan du kontakte:

FSG Foods

Prinsessens Kvarter 5D
7000 Fredericia
Telefon nr.: 36898015


Mail: support@fsgfoods.dk

Information about processing personal data at FSG Foods

FSG Foods takes the data protection of your personal information seriously.
 

When processing your personal information, we have adopted this privacy policy to tell us what information we collect about you and what we use them for. We also inform you about the legal basis for our processing of your personal information and the rights you have. At the same time, we ensure that your personal data is processed in accordance with the law.

 

The data controller for processing your personal information is FSG Foods. You can find information on how to contact us at the bottom of this document.

 

We collect, process and store your personal data for specific purposes

 

We collect contact information such as your name, your address, phone number, email address for the following purposes:

 

Confirmation of cooperation / contract and marketing in the form of newsletters.

 

The legal basis for this procedure is rooted in the Data Protection Regulations. 6 stk. 1 litra b

 

We will also use your name and email in general communication.

 

We only disclose your information in these cases:

 

Your personal information may be given to external collaborators who process the information on our behalf. These companies are system providers and only process data according to our instructions. Data Processors may not use the information for any purpose other than fulfillment of the Agreement and are subject to professional confidentiality. We have entered written data processing agreements with all data processing companies handling personal information on our behalf.

 

Your information is not provided to third parties unless we are required by law or authority to do so, or with your full consent.

 

We delete your personal data when they are no longer required

 

We delete your personal data when they are no longer necessary for the purpose that was the reason for our collection. Documentation and storage requirements according to the Accounting Act demand that we will keep any information about financial transactions for 5 years.

We protect your personal data and follow internal rules on information security

We have defined internal rules on information security that contain instructions and actions that protect your personal data from being lost or modified, thus prohibiting unauthorized persons gaining access or knowledge.

 

Your rights

  

You have a number of rights under the Data Protection Regulation in relation to our processing of information about you, including:
 

 • The right to gain insight into all information FSG Foods hold conserning you or your company.

 • The right to get false or incorrect information about yourself corrected.

 • The right to request deletion of our information about you

 • In certain cases, the right to processing your personal information is limited.

 • In certain cases, you may object to our or legal processing of your personal information.

 • The right to file a complaint with the Data Inspectorate if you are unhappy with the way we process your personal information.

You can read more about your rights in the Data Inspectorate's Guide on the Registrar's Rights, which you will find at www.datatilsynet.dk.

 

Do you have any questions?

 

If you have questions regarding our processing of your personal data, or you wish to make use of one or more of your rights, please contact:
 

FSG Foods
Prinsessens Kvarter 5D

7000 Fredericia
Phone no .: 36898015

 

E-mail: support@fsgfoods.dk

bottom of page